Liên hệ


NGUYỄN THANH THÙY (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website: www.vinhomesbacninh.info